reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. ZRwhdZ LNMM

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Purvīša Balva 2021, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / The Purvītis Prize 2021, Latvian National Museum of Art

  4 / 06 - 8 / 08 / 2021

 2. [EN]
  ZRwhdZ is like a formula. It is like the golden ratio through which you
  can approach perfection in live art. Deciphering the abbreviation you
  get the phrase Zum Raum hier wird die Zeit (Here, time becomes space)
  from the libretto of Richard Wagner's last opera Parsifal. Time and
  space become the frame, the legs on which the scenography moves.

  Zeno's third paradox was about an arrow In flight. But, seeing as it
  stands still in any one instant of time, it remains motionless. The arrow
  flies forward, but does not move. It pierces the heart, and from these
  poems are born.' So said Vladimir Gandelsman. This piece has arisen
  from multiple arrows that have pierced us. The arrow of Rigas Laiks. The
  arrow of Wagner. The arrow of Auznieks. And all the other conscious
  and unconscious arrows of life.

  A few years ago on a trip, we got a pocket-sized musical box which
  can fit Into the palm of a hand. But a person can also fit into the
  music box. Something can come into existence in the space between
  contradiction and ambivalence, which contains childishness and its
  loss, or Its retrieval. Art poses questions, because in creating art you
  have to discover the world anew.

  Please, enter the exit!


   
  This used to be the ZRwhdZ object label at the Kim? Contemporary Art
  Centre in 2019. In 2021, the description would have remained the same
  - without this paragraph - had the massive size of the piece allowed
  It to fit through the door of the museum. ZRwhdZ could only enter the
  building partially - only the foundation part or the ground level could
  be displayed.

  ZRwhdZ was created by merging the Apollonian and the Dionysian as
  distinguished by Nietzsche, with the Dionysian being the music and
  the literal foundation of the artwork, while the Apollonian is the visual
  art object - the construction of the world built on the said foundation.
  The video documenting the ZRwhdZ exhibition at Kim? reveals the
  pronounced dualism of ZRwhdZ and the meaning of the tagline by
  showing that entering the exit occurs quite literally.

  Now, being part of the Purvitis Prize 2021 exhibition at the Latvian
  National Museum of Art, ZRwhdz is also inviting the viewers and
  listeners to enter the exit, albeit differently this time. The visual or the
  Apollonian world is In this case the foundation part of ZRwhaz itself
  along with the interior of the museum with its historical artworks and
  murals by Vilhelms Purvitis and Gerard Paul von Rosen.

  ZRwhdZ ground part is eternal and the length of a single rotation in
  eternity is four minutes and thirty-three seconds.

  Please, enter eternity!

    

   

  ZRwhdZ ir kā formula. Tā ir kā zelta griezums ar kuru griežot var tuvoties

  dzīvās mākslas ideālam. Abreviatūras atšifrējums “Zum Raum hier wird

  die Zeit”(“Par telpu šeit top laiks”) tiek izteikts Riharda Vāgnera pēdējās
  operas “Parsifāls” libretā. Šie divi balsti - Laiks un Telpa ir kājas uz
  kurām kustas scenogrāfija. 

  "Trešā Zēnona aporija bija par bultu, kura lido. Bet, tā kā ikvienā atsevišķā
  mirklī tā stāv uz vietas, tā paliek nekustīga. Bulta traucas uz priekšu,
  bet nekustas. Tā ieduras sirdī, un no tā rodas dzejoļi." Teica Vladimirs
  Gandelsmans. No vairākām bultām, kuras mūsos ir iedūrušās, ir radies
  šis darbs. Rīgas Laika Bulta. Vāgnera Bulta. Auznieka Bulta. Un visas
  citas apzinātas un neapzinātas dzīves Bultas.

  Pirms vairākiem gadiem, esot ceļojumā, mēs iegādājāmies kabatas
  formāta mūzikas kastīti, tā labi ietilpst cilvēka plaukstā. Bet cilvēks
  arī var ietilpt mūzikas kastītē. Kaut kas var rasties starp pretrunu,
  ambivalenci, kurā ietverta bērnišķība un tās pazaudēšana vai arī tās
  atgūšana. Māksla uzdod jautājumus, jo tās radīšanā Pasaule ir jāatklāj
  no jauna. 

  Lūdzu, ienāciet izejā!

   

  Šis apraksts bija redzams Laikmetīgajā mākslas centrā Kim? 2019.
  gadā. 2021. gadā darba apraksts paliktu bez šī pievienotā paragrāfa,
  ja vien darbs un tā monumentālais izmērs varētu iekļūt caur muzeja
  ēkas durvīm. Caur tām varēja ieiet fragments no ZRwhdZ, precīzāk -
  darba pamats jeb zemes daļa.

  ZRwhdZ ir Nīčes nošķīrumu - apoloniskā un dionīsiskā sakausējuma
  veidots, kur dionisiskā - mūzika ir darba pamats vistiešākajā veidā,
  bet apoloniskā - tēlojošā māksla ir būve vai pasaule, kas tiek celta uz
  šiem pamatiem. Video, kurš dokumentējis ZRwhdZ ekspozīciju Kim?,
  uzskatāmi atklāj ZRwhdZ duālismu, tāpat kā tas atklāj aprakstā esošo
  rosinājuma teikumu, pārādot to, ka ienākšana izejā ir pavisam tieša.

  Tagad Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja vestibilā Purvīša Balvas
  2021 izstādē aicinām skatošo un klausošo apmeklētāju joprojām
  ienākt izejā, bet nu jau citā veidā. Par tēlojošo - apolonisko pasauli -
  šajā ietvarā kļūst gan pati ZRwhdZ zemes daļa, gan mākslas muzeja
  interjers, vēsturiskā ekspozīcija un vestibilā esošie Vilhelma Purvīša
  un Gerharda fon Rozena sienu gleznojumi. 

  ZRwhdZ Zemes daļa ir bezgalīga, bet viena bezgalības mirkļa rinķa apļa
  garums aizņem četras minūtes un trīsdesmit trīs sekundes.

  Lūdzu,ienāciet bezgalībā!

   


   
   
  Kuratore: Daiga Rudzāte

  Fotogrāfe © Dzudzilo