reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. NOSPIESTA MAZĀ ESTĒTIKA / THE DEPRESSED LITTLE AESTHETIC

   

  Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs / Pauls Stradiņš Medicine History Museum

  Grupas izstāde KĀ ES JŪTOS PĒDĒJĀ LAIKĀ / In a group exibition HOW I'VE BEEN FEELING LATELY

   25 / 05  - 31 / 08 / 2023

   

  [EN]

  This framed trinity was first conceived seven years ago. In 2016, propelled by my psyche and the geopolitical situation, as well as a creative imperative which was not yet clear to me at the time, I plucked a flower from the "last" summer each day. Each flower was stored away in the Dictionary of Aesthetics, acquiring, in a markedly prosaic manner, an aesthetic name depending on the entry in which it was placed – The Beautiful, Aesthetic Ideal, Truth of Art, Hero, Creative Method, Finale, and so on. Framed and pressed between the image (flowers) and language (words) lies something that which had oppressed others, namely the pocket format Little Dictionary of Aesthetics (Mazā estētikas vārdnīca), published by Liesma in occupied Latvia in 1965 (it was first issued in the original Russian in Moscow in 1964). Language, as well as some of the "chief tenets of Marxism–Leninism", under which the innocent have fallen, expands the dia(beauto)logue in the context of this work, the exhibition and the global situation.

   

  Šīs ierāmētās trı̄svienı̄bas sākums atrodas septin̦us gadus senā pagātnē. 2016. gadā, manas psihes, g̒eopolitiskās situācijas, kā arī sev vēl tobrı̄d skaidri nezināma mākslinieciska uzdevuma vadı̄ts, katru dienu noplūcu vienu ziedu no “pēdējās” vasaras. Katrs zieds tika noglabāts Estētikas vārdnı̄cā un pavisam prozaiskā veidā ieguva sev estētisku nosaukumu, ņemot vērā atvērumu, kurā tika ielikts, Skaistais, Estētiskais ideāls, Mākslas patiesı̄ba, Varonis, Dail̦rades metode, Fināls u.c. Starp attēlu (ziediem) un valodu (vārdiem) ierāmēts un nospiests atrodas tas, kas pats reiz nospiedis citus kabatas formāta grāmata “Mazā estētikas vārdnı̄ca”, izdota izdevniecı̄bā “Liesma” okupētajā Latvijā 1965. gadā (pirmizdota org̒inālvalodā Maskavā 1964. gadā). Valoda un dažas “marksistiski l̦en̦iniskās estētiskās galvenās tēzes”, zem kurām krituši nevainı̄gie, izvērš dia(dail̦)logu šı̄ darba, izstādes un globālā kontekstā.

   

  Reinis Dzudzilo

   

   

  Kuratore Laura Brokāne

  Fotogrāfs © Dzudzilo